Tematica si bibliografia concurs contabil

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Casa de Cultura Amza Pellea,  cu sediul în mun. Bailesti, Str. Lt. Becherescu, nr. 14, judeţul Dolj scoate la examen/concurs un post de Inspector specialitate – contabilitate

Pentru a putea participa la concurs/examen candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:

 • să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minim 18 ani;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor din fişa postului;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice:

                                    –  Pentru postul de Inspector Specialitate – contabilitate

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul financiar – contabil;
 • vechime în muncă şi în specialitatea studiilor (în domeniul financiar contabil) de minimum 3 (trei) ani;
 • cunoaşterea programelor de operare pe calculator: Microsoft Office şi Internet, utilizare softuri specializate în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta, până la data de 15. 08. 2022 ora 1600, la Casa de Cultura Amza Pellea, cu sediul în municipiul Băilești, Str. Lt. Becherescu, nr. 14, judeţul Dolj, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs

 • b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea specializărilor necesare;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii)
 • curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor;
 2. proba scrisă;
 3. interviul (proba practică)

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

În data de 18. 08. 2022 se vor afişa, la sediul institutiei, rezultatele selectării dosarelor de înscriere.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până la data de 19.08. 2022, ora 1000.

Concursul se va desfăşura la sediul Casei de Cultura, astfel:

 • la data de 24. 08. 2022, începând cu ora 1000 – proba scrisă;
 • la data de 26.08. 2022, începând cu ora 1000 – interviul (proba practică).

Pentru probele concursului punctajul este de maxim 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa şi interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa ori la interviu, candidaţii pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 0800-1600, la telefon 0351173496.             Persoana de contact:  Milovan Marian

Scroll to Top